Изберете страница

Инструкция за разопаковане

Инструкция и експлоатация на мека мебел

 • Задължително е транспортирането и пренасянето на добре опакованите елементи на дивана да се извършва от минимум двама човека.
 • На места с разкъсана опаковка при транспорта или съхранението, проверете за по – трайни щети върху дамаската или корпуса на дивана. При открити такива се обърнете своевременно към нас.
 • Не използвайте прекомерна сила при качването на опакованите елементи по стълбища или вкарването им в асансьор. Това важи и при преминаване през по – тесни врати и коридори. Имайте предвид, че пренасяте Вашия нов диван.
 • При премахване опаковката на дивана не използвайте остри режещи предмети. За предотвратяване на всякакви възможни инциденти изхвърлете полиетилена на сигурно място.
 • В редки случай след разопаковане е възможно усещането на слаби остатъчни безвредни производствени пари, който се разсейват гарантирано до 24 часа. При добра вентилация процеса е много по – кратък.

Монтажа и свързването между елементите на дивана да се извършва минимум от две компетентни лица. При съмнения за несъответствия или несправяне се обърнете към нас.

Грижа за вашият диван – инструкция за употреба

 • Ползвайте Вашия нов диван както Ви е удобно, но само по предназначение. Не го третирайте като шкаф за ненужни вещи или стълба. Това може да доведе до отлагане на влага /мухъл/, похабяване или повреда в конструкцията и загуба на гаранцията.
 • При нормална експлоатация Вашия диван не би трябвало да се изцапа продължително време. Въпреки това го почиствайте редовно от прах и други. Разлетите течности попивайте с мека кърпа без търкане. Използваните висококачествени материали позволяват при евентуално замърсяване да се почисти със сух парцал, мека четка или влажна гъба със слаб сапунен разтвор или с минимално количество почистващ препарат за тапицирана мебел. Избягвайте силното навлажняване, водещо до увреждане на материята и конструкцията. Не използвайте за почистване алкохол, спирт или други разяждащи препарати особено върху местата с изкуствена кожа. Тези участъци да се предпазват и от продължителен контакт с отделяните от човешката кожа секрети. Неспазването на тези правила води до загуба на гаранцията.
 • Избягвайте дълготрайното излагане на Вашия диван на пряка и силна слънчева светлина. Това може да доведе до промяна в цветовете, увреждане на материята и загуба на гаранцията.
 • Спазвайте минимално необходимите разстояния от Вашия диван до източниците на пряка топлина. Не използвайте Вашия диван вместо маса за гладене. Промените в следствие термично въздействие водят до загуба на гаранцията.
 • Не оставяйте домашни любимци без надзор заедно с Вашия диван. Те също го харесват, но острите им нокти и зъби могат да повредят дамаската – щета, която не се покрива от гаранцията.
 • Проветрявайте редовно Вашия диван. Това предотвратява възможността за отлагане на влага и удължава живота му.

Гаранцията покрива

 • 1. Всички изделия, които в гаранционния срок при нормална употреба са показали скрити производствени дефекти.
 • 2. Различие на закупения продукт с отбелязания на индивидуалния етикет модел.
 • 3. Несъответствие на размерите на закупения продукт с предварително упоменатите с повече от 3 % в ширина, дължина и дебелина.
 • 4. Несъответствие, проявило се по време на експлоатацията в рамките на гаранционния период, изразяващо се в необратима еластична деформация на вътрешността на дивана с повече от 2 сантиметра от прекараната права най – външна линия на пропадналия елемент и е в резултат от нормална експлоатация.

Гаранцията не покрива

 • 1. Дефекти причинени от отбелязаните в гаранционната карта и инструкция за употреба начини на неправилно използване на закупения продукт.
 • 2. Дефекти, причинени от клиента поради невнимателно транспортиране или неправилна употреба.
 • 3. Дефекти, появили се в резултат на външно влияние, механични повреди, повишена влажност, опити за поправка и др. причинени от клиента или трети лица.
 • 4. Дефекти, появили се в резултат на продължително складиране, почистване на продукта с абразивни или неподходящи препарати, от домашни любимци и др.
 • 5. Несъответствия, получени в резултат на съхранение или ползване при неестествени условия на замърсяване или влага.
 • 6. Очакваната деформация на външната част дължаща се на естественото въздействие на експлоатацията във времето.
 • 7. Визуални промени в декоративните и облегални възглавници с гранулиран пълнеж или пух дължащи се на естествената експлоатация и отстраняващо се при домашни условия.
 • 8. Когато клиентът не е в състояние да предостави необходимите документи за предявяване на рекламация.
Разгледайте нашите продукти
Продукти